පොදු සැකසුම් උපකරණ

පොදු සැකසුම් උපකරණ

CNC machining center

සීඑන්සී යන්ත්‍රෝපකරණ මධ්‍යස්ථානය

cnc lathe

සීඑන්සී වැසිකිළිය

cnc gantry machine

සීඑන්සී ගැන්ට්‍රි යන්ත්‍රය

milling machine

ඇඹරුම් යන්ත්රය

grinding machine

ඇඹරුම් යන්තය

විමසීම් යැවීම

වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අවශ්‍යද?

අපගේ නිෂ්පාදන පිළිබඳ විමසීම් සඳහා කරුණාකර ඔබේ විද්‍යුත් තැපෑල අප වෙත ලබා දී පැය 24 ක් ඇතුළත අප හා සම්බන්ධ වන්න.

පරීක්ෂණයක්